asa_logo

Pozrite si názory obèanov SR na bývanie v rokoch 1993 až 2008.
Viac >>

Agentúra ASA : Prieskum trhu a Prieskum verejnej mienky

Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o. bola založená v roku 1991,ako jedna z prvých súkromných výskumných agentúr zaoberajúca sa reprezentatívnym výskumom názorov obyvate¾ov Slovenskej republiky.

Poskytuje pre svojich klientov komplexnú ponuku služieb kvantitatívnych prieskumov trhu, výskumov verejnej mienky zameranú na najširšie oblasti spoloèenského života od návrhu a vypracovania projektov, zoh¾adòujúc potreby klientov, zberu empirických dát, ich kontroly, matematickoštatistickej analýzy a interpretácií výskumom získaných poznatkov.

V èinnosti agentúry kladieme ve¾ký dôraz na komunikáciu s klientmi, na ich individuálne požiadavky a predstavy o optimálnom využití výsledkov výskumu v rôznorodých oblastiach èinností zadávate¾ov. Individuálny prístup ku klientom je zdôraznený aj exkluzivitou každej zákazky so zaruèenou ochranou získaných dát.

Pre klientov, ktorí disponujú vlastnými odborníkmi sociologického a matematickoštatistického knowhow, agentúra poskytuje aj parciálne služby zberu dát prostredníctom celoslovenskej anketárskej siete, konštrukcie reprezentatívnych výberových súborov až po spracovanie databázového súboru pod¾a požiadaviek klientov.

Realizaèný tím odborných spolupracovníkov agentúry tvoria erudovaní výskumní a vedeckí pracovníci. Táto spolupráca zabezpeèuje vysokú úroveò riešite¾ského štandardu výskumných projektov.